Forskningsprosjekt


ARN-509 sammenlignet med placebo for menn med prostatakreft uten spredning

Vitenskapelig tittel:

SPARTAN (Selective Prostate AR Targeting with ARN-509)

A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Study of ARN-509 in Men with Non-Metastatic (M0) Castration-Resistant Prostate CancerProsjektbeskrivelse:
Pasienter med prostatakreft får ofte behandling med såkalt hormonblokkade. Det er vanlig at denne behandlingen etter kortere eller lengre tid begynner å virke dårligere. Når dette skjer kaller man pasientene for kastrasjonsrefraktær. Hvis pasientene på dette tidspunktet i sykdomsforløpet allerede har spredning, finnes det en rekke andre behandlingsmuligheter som er godkjent. Foreligger det imidlertid ingen spredning har man per i dag ingen medikamenter som har vist å gi en gevinst med tanke på å forlenge overlevelse eller forsinke utvikling av spredning. Hensikten med den omsøkte studien er å undersøke om medikamentet ARN-509 kan føre til forsinkelse av sprednig og forlenget overlevelse. Pasienter i kontrollarmen av studien får placebo fordi det ikke finnes godkjent annen behandling som kunne anses som standard. Sikkerheten/ bivirkninger av det nye medikamentet vil også bli undersøkt. Det skal inkluderes 1200 pasienter, derav 30 i Norge, med prostatakreft som under pågående hormonblokkade viser tegn til forverring av sykdommen, men hvor man ikke finner spredning. Det skal innhentes opplysninger fra pasientjournal og klinisk legeundersøkelse, og blod- og urinprøver skal samles inn. Humant biologisk materiale skal sendes til Storbritannia og Nederland for analyse og deretter destrueres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1213 EudraCT-nummer: 2012-004322-24 Prosjektstart: 30.07.2013 Prosjektslutt: 31.07.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Aragon Pharmaceuticals Inc. finansierer prosjektet. Økonomisk avtale forhandles parallelt med søknad til REK og vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst