Forskningsprosjekt


DDI - Nasjonalt initiativ for utvikling av tidlig demensdiagnostikk

Vitenskapelig tittel:

Dementia-disease initiation (DDI): A national effort to characterize initial brain changes as a basis for disease interventionProsjektbeskrivelse:
Antallet demente i Norge er ventet å øke fra 65 000 i 2010 til 140 000 i 2050. Demens kan skyldes en rekke sykdommer der Alzheimers sykdom (AD) er den mest vanlige (50-60 %), deretter parkinsons sykdom (PD)/demens med Lewy-legemer (DLB) og vaskulær demens med 10-20 % hver. Felles for disse sykdommene er prekliniske/predemensstadier som strekker seg over år og som kan være vanskelig å oppdage. Subjektiv kognitiv svikt og mild kognitiv svikt er begreper som beskriver pre-demensstadier som skyldes underliggende sykdom. Det er vanskelig å skille tidlig fase av AD og PD, DDI har et mål om å bedre tidlig diagnostikk og heve klinisk praksis. Dette prosjektet er et nasjonalt initiativ for å samkjøre protokoller og å utnytte pasientgrunnlaget på tvers av regioner til felles formål. Det vil dels bli gjort videre studier på eksisterende pasientmateriale og dels vil nye pasienter inkluderes spesifikt til DDI. Det vil bli tatt blodprøver og utført spinalpunksjon for uttak av cerebrospinalvæske, selv om kontroller kan avstå fra sistnevnte prosedyre. Data vil hentes fra konsekutive pasienter med hukommelsesproblemer i tidlig fase, altså i utgangspunktet uten demensutvikling. Langtkommmen sykdom kan eventuelt inkluderes som kontrollgruppe. Pasientpopulasjonen undersøkes med kliniske og kognitive tester, samt hjerneavbildningsteknikker som MR og PET. I tillegg vil man kartlegge genetisk predisposisjon. DNA/RNA vil bli isolert fra blod og cerebrospinalvæske. Studien er samtykkebasert. Deltakerne skal være samtykkekompetente, og ektefeller/samboere vil utgjøre kontrollgruppen. Totalt vil 630 deltakere rekrutteres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/150 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tormod Fladby
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest
Akershus universitetssykehus, Avd for alderspsykiatri
St. Olavs Hospital HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge
St. Olavs Hospital
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Akershus universitetssykehus HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd ved NASATS-programmet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 630

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer
DDI Dementia Disease Initiation
Trønderbrain biobank
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst
25.02.2014 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst