Forskningsprosjekt


Sakral Nevromodulering hos Pasienter med Multippel Sklerose og blærefunksjonsforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

Sacral Nerve Modulation in Patients with Multiple Sclerosis and Bladder DysfunctionProsjektbeskrivelse:
Dette prosjektet har som formål å studere i hvor stor grad Sakral nervemodulering har effekt på pasienter med MS og varigheten av effekten. Pasienter med multippel sklerose (MS) har høy forekomst av inkontinens, økt vannlatingsfrekvens og urinretensjon eller en blanding av disse. Sakral nervemodulering (SNM) har effekt på alle disse former for vannlatingsbesvær, og publikasjoner viser at SNM har like god effekt på vannlatingsplagene hos nevrologiske pasienter som pasienter uten nevrologisk sykdom. Prospektive studier er hittil kun gjort på pasienter uten nevrologisk sykdom. MS er en progressiv sykdom, og effekten av behandlingen forventes å avta med tiden. Pasienter med MS tilbys i dag ikke behandling selv om de har betydelig forringet livskvalitet pga vannlatingsbesvær. Det skal inkluderes 50 deltagere. Disse rekrutteres fra nevrologiske poliklinikker og avdelinger ved de tre sykehusene etter en vurdering av sykdomsgrad av MS og grad og type av urininkontinens.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/215 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 30.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Mueller
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge
Akershus universitetssykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De deltakende sykehus, det planlegges søknad til Forskningsrådet (KLINFORSK-programmet)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d. studiet UiO, Nivå: ph.d. medisin
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2013 REK sør-øst