Generell forskningsbiobank


Biobank for Norsk CF-register

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med forskningsbiobanken er å samle materiale som kan brukes til forskningsformål knyttet til cystisk fibrose (CF). Formålet med biobanken er: 1. Å fremskaffe nasjonal oversikt over befolkningen med CF i Norge med en oversikt over medisinsk sykelighet i forskjellige organsystemer, samt å kunne følge denne over tid 2. Å være til hjelp vedrørende behandlingsoppfølgingen hos den enkelte pasient 3. Å fremskaffe og bruke data til forskning på nasjonalt nivå og innen undergrupper av CF pasienter for å øke kunnskap om epidemiologiske forhold, sykdomsmekanismer, samspill mellom genetiske-, miljø- og kliniske faktorer som påvirker sykdommen, medikamentell og annen behandling samt å identifisere, implementere og overvåke optimale behandlings- og tjenestetilbud i Norge 4. Belyse betydning av forskjellige arvestoffsfaktorer for utviklingen av alvorlig eller mild CF sykdom I biobanken vil det lagres alle typer humant biologisk materiale fra pasienter med cystisk fibrose eller med CF-lignende tilstander som har samtykket å delta i norsk CF-register. Materialet vil bli samlet inn i forbindelse med utredning, behandling, oppfølging eller til bruk i egne forskningsprosjekt som har med cystisk fibrose å gjøre. Materialet vil kun bli brukt til å forstå cystisk fibrose eller CF-lignende tilstander bedre. Det skal innhentes materiale fra personer med mangelfull samtykkekompetanse. Cystisk fibrose er en arvelig, medfødt lidelse med symptomer som kan oppstå fra fødsel. Utviklingen av sykdommen skjer kontinuerlig fra tidlig spedbarnsalder og det er forkortet forventet levealder. Det er derfor viktig i forskningsøyemed å kunne samle biologisk materiale fra barn for å kunne forstå og utforske tidlige patologiske prosesser i forbindelse med CF-sykdommen. Det er derfor viktig å inkludere også barn fra 0-18 år i registeret og biobanken. For deltakere med mangelfull samtykkekompetanse skal det innhentes samtykke fra pårørende/foreldre i tillegg til deltaker/mindreårig. Alle pasienter med Cystisk fibrose og CF-lignende tilstander i Norge følges regelmessig på sykehuspoliklinikker. Et stort flertall har regelmessig oppfølging ved Norsk senter for Cystisk fibrose på OUS, Ullevål Sykehus. Alle pasienter og foresatte til pasienter som ikke er samtykkekompetente vil få tilbud om at de/deres barn blir med i Norsk CF-register med tilhørende biobank. Dette vil være et frivillig tilbud til disse pasientene. Biobanken vil være underlagt registeransvarlig ved Norsk senter for cystisk fibrose. Tilgang for innsamling av biologisk materiale, drift og vedlikehold av biobanken vil bli gitt til biobankansvarlig ved Norsk senter for cystisk fibrose.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2282 Startdato for innsamling av materiale: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Egil Bakkeheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus- Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger
Finansieringskilder: Norsk senter for cystisk fibrose, OUS, Ullevål Sykehus


Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2013 REK sør-øst