Forskningsprosjekt


NORSE-Oppland

Vitenskapelig tittel:

Engelsk tittel:

NORSE - Oppland: Norwegian Old age Health and Retirement Survey – Oppland County

Norsk tittel:

NORSE: en undersøkelse om sosiale, helsemessige og økonomiske forhold blant mennesker over 50 år i NorgeProsjektbeskrivelse:
Prosjektet Formålet med prosjektet er å bedre forståelsen av variasjon i helse på bakgrunn av av økonomiske og sosiale forhold. Dette vil en oppnå ved å utføre en undersøkelse hvor funksjonsnivå vil måles hos multiple fødselskohorter i Norge. Undersøkelsene/testene vil bli harmonisert med SHARE-undersøkelsen, som er forskningsprosjekter om aldring i europeiske stater. Funksjonsnivå vil inkludere antropometriske mål slik som høyde, vekt, midjeomkrets og blodtrykksmåling. Spørreskjema for kartlegging av helseatferd vil inngå. Informasjon om utdanning, yrke, inntekt, formue, familieforhold fra administrative registre hos Statistisk sentralbyrå vil kobles på respondentene via personnummeret. Helseinformasjon fra tidligere helseundersøkelser vil også kobles på slik at sammenhenger mellom eksponeringer tidligere i livet kan ses i sammenheng med helse og funksjonsnivå senere i livet. Man vil undersøke et utvalg av menn og kvinner over 50 år i Oppland fylke. Det skal det rekrutteres 400 deltakere. Pilotstudien skal teste ut innsamlingsprosedyrene og samtidig etablere en datakilde for analyser. Helsepersonell i kommunene i samarbeid med sykepleierstudenter i praksis vil stå for forespørsel om deltakelse. Sykepleierstudenter skal stå for de strukturerte intervjuene og de fysiske testene. I prosjektet vil man koble dataene fra helseundersøkelser i Oppland. Hjemmelsgrunnlaget er helseregisterloven § 5 og personopplysningsloven §§ 33 og 34 godkjenning frem til 31 desember 2015, dødsårsaksregisteret. Videre skal det hentes data fra SSB sine register over utdanning, inntekt, yrke, barn og familierelasjoner og fra FD-trygd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2012 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Heine Strand
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes om midler fra National Institutes of Health (NIH), samt at det brukes interne midler fra Folkehelseinstituttet, Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Gjøvik.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Bachelor/Masterutdanning i sykepleie, Nivå: Bachelor/Master
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst