Forskningsprosjekt


Genekspresjon og translasjon ved axial Spondyloartritt

Vitenskapelig tittel:

Gene expression and translation in axial SpondyloarthritisProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke Human Leukocyte Antigen (HLA) B27 som risikofaktor for utvikling av Ankyloserende Spondylitt (AS) (Bechterews sykdom) og spondyloartritt (SpA) (ny klassifikasjonsbetegnelse for BS og lignende tilstander.Ankyloserende spondylitt (AS) er en av de vanligst forekommende inflammatorisk revmatiske sykdommer, med en prevalens i Nord-Norge på 0.4-1.4 %. AS diagnostiseres ved påvisning av kroniske betennelsesforandringer i iliosakralleddene ved hjelp av røntgen, samt et typisk forløp med langvarige ryggsmerter og nedsatt bevegelighet. HLA B27 er et protein som inngår i vårt immunforsvar mot virus og bakterier, og finnes på overflaten av alle celler som har en kjerne. HLA B27 er veletablert som en viktig risikofaktor for utvikling av AS. Man har imidlertid ikke klart å påvise at HLA B27 har hatt noen betydning for utfall hos individer som har etablert sykdom der hvor dette har vært studert, selv for AS, hvor forekomsten av HLA B27 er rundt 95 % mot bare 15 % hos befolkningen for øvrig. En har tidligere sett på utfall ved AS i forhold til mortalitet og uførhet og knyttet prognose opp mot demografiske og sosioøkonomiske forhold (alder ved sykdomsdebut, kjønn, utdannelse), komorbiditet (særlig hjertesykdom) og sykdomsaktivitet. HLA B27 har ikke vært av betydning for disse forhold. Forskningsgruppen ”Bein og Ledd” ved UNN ønsker nå å undersøke om ekspresjonen av HLA B27 har betydning for sykdomsrisiko og har funnet at HLA B27+ pasienter med AS har signifikant høyere genekspresjon enn friske HLA B27+ kontroller. De gener som ønskes undersøkte er ERAP-1, IL23R, IL-1R2, KIF21B, STAT3, RUNX3, TNF og PTGER4. Antallet øvrige gener som er interessante vil kunne øke. Det skal inkluderes 80 pasienter i studien som gjennomføres ved Nordlandssykehuset og ved UNN. Disse skal rekrutteres via de Revmatologiske poliklinikker på sykehusene. Insidens oppgis å være ca 100-150 tilfeller i året i Nord-Norge. Det skal benyttes mononukleære celler fra perifert blod (PBMC) som grunnlag for å vurdere transkripsjon og translasjon. RNA og DNA isoleres fra perifert blod. For ekspresjonsanalyse på mRNA vil det anvendes industrielt fremstilte kits og metoden er kjent ved Revmatologisk forskningslab. Ekspresjon av proteiner skal også vurderes kvantitativt og kvalitativt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1589 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnstein Bakland
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt finansiering for post doc og forskerstilling gjennom Helse NordForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Materiale fra biobank:
Axial Spondyloartritt i Nord-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst