Forskningsprosjekt


Ambulante akutteam i Norge 2012: Status og erfaringer

Prosjektbeskrivelse:
Det skal i 2012 være ambulante akutteam ved alle distriktpsykiatriske senter (DPS). Formålet med denne studien er å kartlegge praksis og erfaringer med ambulante akutteam i psykisk helsevern. Det antas at undersøkelsen vil bidra til å identifisere viktige elementer og mulige forbedringer som kan gjennomføres. Studien skal danne grunnlag for fidelitykriterier i ambulante akutteams organisering og praksis. Senere planlegges det å undersøke virkningen av å lære opp team til å følge disse kriteriene. Det skal rekrutteres 60 teamledere, 16 brukere og 16 pårørende som informanter til studien. Deltakerne blir intervjuet individuelt og i fokusgrupper. Teamledere skal svare på et spørreskjema. Undersøkelsen vil foretas av sosionom med mastergrad innen det tematiske området. En forsker ved Høgskolen i Buskerud skal foreta intervjuene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1458 Prosjektstart: 03.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamlingen er finansiert gjennom Akuttnettverket, som er finansiert i rammene til Ahus på vegne av de regionale helseforetakene. Bearbeiding og analyser gjøres av forskerene som en del av deres ordinære jobb som forskere.

Datainnsamlingen er finansiert gjennom Akuttnettverket, som er finansiert i rammene til Ahus på vegne av de regionale helseforetakene. Bearbeiding og analyser gjøres av forskerene som en del av deres ordinære jobb som forskere.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst