Forskningsprosjekt


Gule stafylokokker i tonsiller

Vitenskapelig tittel:

Staphylococcus aureus localization in tonsil tissueProsjektbeskrivelse:
Nesebærerskap av gule stafylokokker er en kjent risikofaktor for infeksjoner med bakterien, men det er usikkert hvorvidt halsbærerskap av gule stafylokokker er en selvstendig risikofaktor for infeksjon. Nye studier tyder på at gule stafylokokker kan gjemme seg intracellulært i halsmandlene (tonsillene) og være en viktig årsak til residiverende halsbetennelse. Når pasienter skal saneres for bakterien, rettes tiltak mot nesebærerskap; halsbærerskap av gule stafylokokker, og især den resistente MRSA bakterien, er vanligvis vanskeligere å sanere. Bedre kunnskap om samspill mellom vert og mikrobe på molekylnivå er nødvendig for å utvikle tiltak mot halskolonisering. Prosjektet vil inkludere barn under 15 år som får fjernet tonsillene og se på følgende: Forekomst av gule stafylokokker i halsen før og etter tonsillektomi og betydning for residiverende halsbetennelse. Lokalisasjon av bakterien i tonsillevev. Determinanter for kolonisering og testing av mulige hemmere til bruk i sanering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/952 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Niels Chr. Stenklev
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finansiering fra NFR (vår 2013) og Helse Nord (høst 2013).Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Tonsillevev for undersøkelse av gule stafylokokker
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK nord