Forskningsprosjekt


Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep

Vitenskapelig tittel:

Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og sosiale overgrep: - en retrospektiv kohortstudieProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en revidert versjon av prosjektet 2011/480 med en tilsvarende tittel, som REK Vest godkjente 09.05.11 med vilkår om at aktivt samtykke fra pasientgruppen (voldsofrene) måtte innhentes. Søker klaget på vilkåret om samtykke, men klagen ble forkastet av NEM 21.10.11. Både REK og NEM pekte på at man ikke kan legge til grunn et antatt eller presumert samtykke fra voldsofrene. Forskerne har likevel valgt å ikke gjennomføre studien fordi de frykter lav svarprosent. Det nye prosjektet har derfor en revidert forskningsprotokoll, og det søkes på nytt om fritak fra samtykkekravet. Endringen består i at forskerne vil inkludere pasientene som allerede har blitt behandlet ved overgrepsmottakene de siste fem årene. I den opprinnelige søknaden tok man derimot sikte på å inkludere pasientdata fra mottakene prospektivt. Fremdeles ønsker man å benytte opplysninger fra journalnotater og rettsmedisinsk protokoll om pasienter som har oppsøkt mottakene. Ved inklusjon innhentes opplysninger om bl.a. type overgrep, skademønster og forekomst av akutte fysiske skader. Endepunkt for begge studiene er ulike helsemessige og sosiale konsekvenser av eksponering for vold og seksuelle overgrep etter 2, 5 og 10 år, ved at opplysningene kobles til sykdomsindikatorer i sentrale helse- og trygderegistre. Opplysninger om 2000 overgrepsofre og 8000 kontrollpersoner fra normalpopulasjonen vil inngå i studien. Det søkes om fritak fra innhenting av aktivt samtykke fra de 10 000 deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1083 Prosjektstart: 15.11.2012 Prosjektslutt: 15.11.2029

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Steinar Hunskår
Forskningsansvarlig(e):  Uni Research
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin finansierer prosjektets utforming, oppstart og innsamling av data. Forskerne er ansatt ved senteret. Ved godkjenning vil det i tillegg søkes om eksterne midler til stipendiatstilling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest