Forskningsprosjekt


MIDNOR TIA - en studie for å kartlegge pasienter med transitorisk iskemisk anfall (hjernedrypp) i Midt Norge

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med TIA (transitorisk iskemisk anfall) har høy risiko for slag. Rask utredning/behandling kan redusere risikoen. Nasjonale retningslinjer anbefaler en test, ABCD2-skår, for å identifisere TIA-pasienter med lav og høy risiko for slag. Studiens hovedformål er å undersøke hvilken risiko TIA representerer for å få slag på kort og lengre sikt, og om ABCD2-skår er et godt verktøy for å bedømme risikoen. Man skal også kartlegge hvilke risikofaktorer TIA pasienter har, og risikoen for andre vaskulære hendelser. Hovedstudien er designet som en deskriptiv prospektiv studie. Alle TIA-pasienter som henvises til midtnorske sykehus vil bli forespurt om å delta. I substudier skal nytten av bildediagnostikk, ulike biologiske markører og legemiddelrådgivning ved farmasøyt vurderes. Substudien med legemiddelrådgivning er designet som en randomisert kontrollert studie. Data innhentes vha. klinisk undersøkelse og spørreskjema, samt fra pasientjournal og en rekke helseregistre (Norsk hjerneslagsregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk karkirurgisk register, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og Norsk pasientregister). Blodprøver skal lagres i Regional Forskningsbiobank. Studien skal inkludere ca. 600 pasienter mellom 18 og 90 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1224 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag, Namsos og Levanger sykehus
Helse Møre og Romsdal, Molde og Kristiansund sykehus
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Helse Møre og Romsdal, Ålesund og Volda sykehus
Helse Nord-Trøndelag, Namsos og Levanger sykehus
St.Olavs hospital, inkludert Orkanger sykehus
Institutt for nevromedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, og Kontaktutvalget mellom St.Olavs hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Regional forskningsbiobank Midt Norge
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt