Forskningsprosjekt


Kognitiv dysfunksjon og psykisk helse hos barn i skolealder

Vitenskapelig tittel:

Kognitiv dysfunksjon og psykisk helse hos barn i skolealderProsjektbeskrivelse:
En fellesnevner for pasientene ved Barnehabilitering er nedsatt evnenivå. Utredning av både generelle evner og kognitiv profil er en viktig del av arbeidet vi gjør og er førende for behandling og tilrettelegging. Tradisjonelt har utredning av kognitiv dysfunksjon, og tiltak rettet mot barnets språklige- og praktisk / motoriske ferdigheter vært viet stor plass i barnehabilitering, mens man ikke i samme grad har hatt fokus på kartlegging og oppfølging av psykisk helse. Den økte risikoen for psykiske vansker som er vist i flere studier av barn med kognitiv dysfunksjon og den negative innvirkning psykiske vansker har på livskvalitet, gjør at kartlegging og adekvat oppfølging av disse vanskene bør være en integrert del av arbeidet med denne pasientgruppen. Formålet med vår pilotstudie er å kartlegge forekomst av psykiske vansker hos skolebarn med nedsatt evnenivå ved Barnehabiliteringen. Videre delmål er å kartlegge livskvalitet og opplevd brukertilfredshet med avdelingens tilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1009 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Marianne Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotstudien har mottatt støtte fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord psykisk helse og barnevern.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2012 REK nord