Forskningsprosjekt


Reindriftas hverdag. En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge

Prosjektbeskrivelse:
Helse- og omsorgsdepartementet (NOU 1995:6) påpekte for 17 år siden at presset mot reindriftsnæringa utgjorde en alvorlig helserisiko for reindriftsutøverne og at forskning var nødvendig. I Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge (2001) ble dette repetert. Disse statlige føringer er i liten grad fulgt opp. Norske Reindriftssamers Landsforbund tok derfor initiativ til et samarbeid med Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern om en forskningsstudie av forholdet mellom belastningsfaktorer og psykisk helse hos samiske reindriftsutøvere. Undersøkelsens formål er å kartlegge faktorer som kan utgjøre en belastning for psykisk helse (prevalens) og å analysere sammenhenger mellom belastningsfaktorer og psykisk helse og livskvalitet. Undersøkelsen vil bidra til kunnskap om psykososiale livsbetingelser og arbeidsmiljø for den samiske reindriftsbefolkninga og kan være nyttig for reindriftsutøverne og for helse- og sosialmyndigheten
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/412 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 28.02.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Snefrid Møllersen
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansert over midler fra Reindriftens Utviklingsfond og Sametinget (søknadsfrist 01.02.12).

SANKS og NRL vil bidra med egenandelerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk sykepleie, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord
24.05.2012 REK nord
18.04.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
08.05.2014 REK nord
08.05.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
10.09.2015 REK nord