Forskningsprosjekt


Hyppighet og klinisk betydning av to mutasjoner i genet for UGT1A4

Vitenskapelig tittel:

Frekvens og farmokinetiske konsekvenser av UGT1A4-polymorfismene L48V og P24T.Prosjektbeskrivelse:
UGT-enzymsystemet metaboliserer molekyler som steroider, bilirubin, hormoner og mange legemidler ved å koble dem mot glukuronsyre (glukoronidering), noe som fører til at de blir mer vannløselige og lettere kan skilles ut via nyrene. Genetisk variasjon i UGT1A4-genet kan føre til endret hastighet i metabolismen av legemidler. Flere av de hyppigst brukte legemidlene i Norge, deriblant lamotrigin (Lamictal®, antiepileptikum) klozapin (Leponex®, antipsykotikum) og olanzapin (Zyprexa®, antipsykotikum) metaboliseres via UGT1A4. Ved bruk av disse legemidlene finner man betydelig farmakokinetisk variasjon mellom pasientene, dvs. ved samme dose vil noen pasienter få mye høyere eller lavere serumkonsentrasjon (og dermed sterkere/svakere effekt) enn gjennomsnittet av pasientene. Vi ønsker å finne ut frekvensen av 2 polymorfismer, L48V og P24T, hos nevrologiske og psykiatriske pasienter, og se hvordan bærere av disse mutasjonene skiller seg farmakokinetisk fra bærere av UGT1A4 wild type.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/157 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Reimers
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
St Olavs Hospital
St Olavs Hospital, Nevroklinikken
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen særskilt finansiering nødvendig.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2012 REK midt
25.05.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt