Generell forskningsbiobank


Ullevål-studien om molekylærgenetikk og personlighetspatologi - Hummelen

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den generelle forskningsbiobanken som skal opprettes er å samle inn blodprøver fra pasienter med personlighetsforstyrrelser med det formål å gjøre fremtidige genetiske studier om forholdet mellom genetiske faktorer og personlighetslidelser. Deltakere skal rekrutteres blant pasienter ved Avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser og kliniske undersøkelser som gjøres som en del av utredning og behandling av disse pasientene skal kobles til blodprøvene og deretter skal helseopplysningene og blodprøvene anonymiseres. Deltakerne samtykker til deltagelse i forskning på forholdet mellom genetiske faktorer og personlighetsforstyrrelser, til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet, til at materialet overføres til utlandet og til at materialet kobles anonymt til helseopplysningene som er registrert om dem. Biobanken planlegges å vare til 2050. Det er ikke beskrevet noen konkrete forskningsprosjekter i søknaden, og alle fremtidig prosjekter skal sendes til REK for godkjenning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2215 Startdato for innsamling av materiale: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Benjamin Hummelen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sykehyset i Vestfold
Finansieringskilder: I startfasen er det Avdeling for personlighetspsykiatri. Senere i forløpet vil det bli søkt om midler på diverse steder, blant annet Helse Sør-Øst


Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2011 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
09.01.2013 REK sør-øst
12.06.2013 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst