Forskningsprosjekt


Utbrudd av alvorlig parechovirusinfeksjon hos norske spedbarn

Vitenskapelig tittel:

Alvorlig parechovirusinfeksjon hos norske spedbarn - En studie etter et sykdomsutbrudd på Helgeland og i Midt-Norge sommeren 2011Prosjektbeskrivelse:
Infeksjon i sentralnervesystemet (encefalitt) hos nyfødte og spedbarn er en meget alvorlig tilstand som i de fleste tilfeller hvor man finner et agens, skyldes herpes simplex virus eller enterovirus. I løpet av de siste 10 årene har flere forskergrupper rapportert om funn av humant parechovirus type 3 i spinalvæsken hos spedbarn med encefalitt. I dette prosjektet vil en rapportere et utbrudd med alvorlige infeksjoner hos 15 spedbarn som sommeren 2011 ble innlagt på Nordlandssykeshuset i Bodø, St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus. Det viste seg at nettopp parechovirus genotype 3 ble funnet i spinalvæsken hos alle barn. Utfra et klinisk og vitenskapelig perspektiv er det interessant å rapportere kliniske manifestasjoner og virologiske karakteristika av dette utbrudd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2245 Prosjektstart: 31.10.2011 Prosjektslutt: 31.05.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Henrik Døllner
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital, Barne- og ungdomsklinikken
St. Olavs hospital, Barne- og ungdomsklinikken
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen finansieringskilder for studien eller noen av dens deltakere. Prosjektdeltakerne er lønnet av sine respektive avdelinger.

Utgifter til virusanalysenene ble dekket av de respektive avdelinger som hadde pasientene innlagt som del av rutinediagnostikken.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført etter planen
Materiale fra biobank:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt
11.01.2013 REK midt
24.10.2014 REK midt