Forskningsprosjekt


God psykisk helse - fra hva til hvordan

Vitenskapelig tittel:

Positive mental health - from what to how. The essence, promotion and protection of positive mental health – experiences of people with mental disorders from daily life and in-patient care in mental health hospitals.

God psykisk helse - fra hva til hvordan. Hva er opplevd god psykisk helse og hvordan kan den styrkes og beskyttes – pasienterfaringer fra dagligliv og innleggelse i psykisk helsevern.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om god psykisk helse hos personer med psykisk lidelse og hvordan god psykisk helse kan styrkes og beskyttes i psykisk helsevern. Livserfaringer fra dagligliv og innleggelse i psykisk helsevern utforskes. Prosjektdeltakere er pasienter, som i løpet av siste 2 år har vært innlagt minst 2 uker i en institusjon for pasienter med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer og er i et behandlingsforløp for en kjent psykisk lidelse. Forskningsdata innhentes ved hjelp av individuelle kvalitative dybdeintervjuer om hva god psykisk helse er, om individuelle helsebringende erfaringer og om hva som kan svekke pasientenes psykiske helse. Erfaringer fra innleggelse utforskes, i tillegg til deltakernes mening om hvordan helsetjenesten bør utvikles for å legge til rette for mer helsefremming. I tillegg skal deltakerne fylle ut spørreskjemaer som er nært knyttet til den teoretiske referanserammen. Deltakelse forutsetter at pasientene er samtykkekompetente og at informert samtykke er avgitt
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/566 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Helen Mjøsund
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ph.d.-kandidaten mottar lønn fra helseforetaket.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Nivå: Ph.d. utdanning
Sluttmelding/publikasjon: God psykisk helse - fra hva til hvordan
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2012 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst