Forskningsprosjekt


Fase III studie med pazopanib versus placebo gitt etter avsluttet første linje behandling til kvinner med eggstokkreft. AGO-OVAR16/VEG110655

Vitenskapelig tittel:
A Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pazopanib Monotherapy Versus Placebo in Women Who Have not Progressed after First Line Chemotherapy for Epithelial Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer

Prosjektbeskrivelse:
Studiens hensikt er å undersøke om angiogenesehemmeren pazopanib kan forhindre eller utsette et eventuelt residiv hos kvinner over 18 år med avansert kreft i eggstokker, eggledere eller bukhinnen. Behandlingen vil starte innen 3 måneder etter avsluttet første linje behandling (kirurgi eller kjemoterapi) dersom det ikke foreligger progresjon av sykdommen. Denne kreftformen har vanligvis en meget dårlig prognose. I studier på andre kreftformer har angiogenesehemmere vist å kunne forlenge tiden til progresjon. I denne internasjonale multisenterundersøkelsen (fase III) tas det sikte på å rekruttere i alt 900 pasienter, hvorav 15 fra Norge. Initiativtager er legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK). Studien er lagt opp som randomisert, placebokontrollert. Primært endepunkt er progresjonsfri overlevelse. Underveis vil effekten bli målt med objektive mål, blant annet billeddiagnostikk, og pasientene vil bli fulgt opp nøye, også etter studieperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1418 EudraCT-nummer: 2008-004672-50 Prosjektstart: 06.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Forskningsansvarlig(e):  GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst
11.04.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst