Forskningsprosjekt


Evaluering og forskningstudier knyttet til Mammografiprogrammet og brystkreft

Vitenskapelig tittel:

Evaluering og forskningstudier knyttet til Mammografiprogrammet og brystkreft - studier relatert til invitasjon og deltakelse i Mammografiprogrammet i perioden 1995-2010 og brystkreft diagnostisert blant norske kvinner i perioden 1956-2009.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å evaluere Mammografiprogrammet på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet er en registerstudie med koblinger fra mammografiprogrammet, Kreftregisterets hoveddatabase, SSB, Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret. Den koblede datafilen skal gjøres tilgjengelig for seks ulike forskningsgrupper som skal gjennomføre ulike oppgaver knyttet til evalueringer om mammografiprogrammet har oppfylt intensjonene for programmet og en faglig vurdering knyttet til en mulig utvidelse av programmet. Det er to prinsippielle hovedtilnærminger for mortalitetsstudiene; en kontrollert studie med Intention to treat analyse (ITA) og en kohort studie. ITA tilnærmingen forutsetter at man har tilgang til bakgrunnsinformasjon som bosted, utdanning og antall barnefødsler for alle kvinner i aktuell alder i de fylkene som skal sammenliknes. Kohortstudier vil gi best statistisk styrke og minimalisere problemet med seleksjonsskjevhet. På den annen side kreves lik oppfølgingstid med hensyn til kreftutvikling, overlevelse og død uansett hvor kvinnene måtte flytte i landet. Dette kravet ivaretas ved at det benyttes en kobling av landsomfattende registre og ved at forskningsgruppene får tilgang til den samme databasen. Forskningsgruppene vil benytte en rekke ulike statistiske analyser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1707 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Giske Ursin
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

I november 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å forestå en faglig og uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet, med særlig vekt på programmets effekt på dødelighet av brystkreft. I statsbudsjettet for 2008 ble det bevilget kr. 12 mill. til formålet.

Kreftregisteret legger en betydelig egeninnsats i dette prosjektet.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 830000

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
12.09.2012 REK sør-øst
17.10.2012 REK sør-øst