Forskningsprosjekt


Sykdomsforløp og bruk av helseressurser i sykehjem

Vitenskapelig tittel:

The course of dementia, neuropsychiatric symptoms and drug use, and its impact on health resource use.Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med denne studien er å får mer kunnskap om sammenhengen mellom ressursbruk og helse for pasienter som plasseres i sykehjem for mer enn fire uker. Den nye kunnskapen kan gi mer tilpasset behandling til sykehjemspasienter og bedre bruk av kommunenes ressurser i eldreomsorgen. Studien er en del av et større prosjekt der fire kohorter følges over tre år eller til de dør. Det tas sikte på å inkludere om lag 1000 pasienter på sykehjem. Det er utarbeidet informasjonsskriv med samtykkeerklæring for pasienter og pårørende. Et forenklet informasjonsskriv er utarbeidet for pasienter med mangelfull samtykkekompetanse. Et betydelig antall pasienter på sykehjem i Norge er demente. Det skaper et samtykkeproblem som innebærer at samtykket fra mange av disse pasientene må innhentes fra pårørende. Undersøkelsen legges opp ved bruk av standardiserte kartleggingsskjemaer med fokus på på følgende områder: kognisjon og demens, nevropsykiatriske symptomer knyttet til demens, belastning på pårørende (før innleggelse) og personale (etter innleggelse), funksjonsnivå, somatisk helse inkludert, konfusjonstilstander, medikamentbruk, ressursbruk før og etter innleggelse i sykehjem og livskvalitet. Det skal gjennomføres en enkel fysisk undersøkelse og det skal tas biologiske prøver for genetiske analyser. Opplysningen skal kobles til data i følgende register: Dødsårsaksregisteret: dato og årsak til død; Kreftregisteret: diagnose, tidspunkt for diagnose, sykdomsstadium; Norsk pasientregister: innleggelse på sykehus, diagnose og behandling; Reseptregisteret: medikamentbruk fra antatt sykdomsdebut til innleggelse i sykehjem; IPLOS: individbasert pleie- og omsorgsstatistikk, bruk av kommunale helseressurser før innleggelse i sykehjem, pasientjournal hos fastlege. Det søkes om godkjenning for opprettelse av en nye forskningsbiobank ”Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens.” Ansvarshavende er Geir Selbæk. Deltakerne samtykker til innsamling, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet. Materialet kan overføres avidentifisert til utlandet for analyse. Et eget alternativ er laget for deltakelse i den genetiske studien. Opplysningene skal slettes og materialet destrueres ved prosjektslutt i 2022. Data lagres avidentifisert og kodelista oppbevares på Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehus Innlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1738 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet finansierer datainnsamlingen som del av prosjektet Helseøkonomi ved demens. Avtalen følger standardkontrakt for oppdragsforskning utarbeidet av Kunnskapsdepartmentet. Avtalen vil bli ettersendt.
Alderspsykiatrisk forskningssenter gir supplerende finansiering for administrasjon, utarbeidelse av skjemaer og it-løsninger.

 Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1700

Del av forskningsprogram:

Dementia and resource use in Norway


Materiale fra biobank:
Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst