Forskningsprosjekt


Behandling av angst og depresjon hos ungdom

Vitenskapelig tittel:

Pilotprosjekt for behandling av angst og depresjon hos ungdom ved BUP Tromsø og BUP Bodø med SMART-protokollen.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten er å gjøre en pilotstudie for å prøve ut SMART, manualisert kognitiv terapi, i gruppe- og individuell behandling av barn og unge henvist til BUP for emosjonell lidelse. Angst og depresjon hos barn og ungdom er viet liten oppmerksomhet i forskning og på det kliniske feltet. Når vi vet at slike emosjonelle lidelser ofte fortsetter inn i voksen alder, og at de er forbundet med sosial isolasjon og skoleproblemer, er det avgjørende at effektiv behandling gjøres tilgjengelig for barn og unge. Blant norske 8-10 åringer har kun 13 % av barn med en emosjonell lidelse (primært angst) vært i kontakt med psykisk helsevern, sammenlignet med 75 % av barn med ADHD og 41 % av barn med atferdsforstyrrelse. SMART er et manualisert behandlingsprogram for angst og depresjon for ungdom, som ikke er klinisk utprøvd i Norge. Det søkes tillatelse til en pilotstudie i 2011, før en randomisert kontrollert studie av SMART blant barn og unge henvist til BUP i Tromsø og Bodø planlegges startet i 2012
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1319 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingunn Skre
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UNN - HF har gitt prosjektstipend til Veronica LorentzenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord