Forskningsprosjekt


Tidlig mortalitet og morbiditet hos svært premature barn i Norge. Trender over en 10-års-periode. Mulige konsekvenser av tidlig antibiotika-eksponering. En nasjonal kohort-studie.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en nasjonal registerstudie som undersøker behandling og tidlig utkomme av premature barn frem til utskrivelse til hjemmet eller død. Det skal inkluderes alle dødfødte og levendefødte barn med gestasjonsalder 22 - 32 uker eller fødselsvekt < 1500g i Norge fra 2009 til 2011 – til sammen ca 2300 barn. Studien har 2 deler. I del 1, skal man se på endringer i medisinsk behandling og utfall over en periode på 10 år, ved å sammenligne med data fra en tilsvarende undersøkelse fra 1999/2000. I del 2, skal man studere antibiotikabruk. Alvorlige infeksjoner er en av de vanligste dødsårsakene hos premature barn, og da det er vanskelig å diagnostisere infeksjon rett etter fødselen, blir svært premature barn utsatt for utstrakt bruk av empirisk antibiotikabehandling. Studien skal se på forhold som kan ha betydning for varighet av initial empirisk antibiotikabehandling og undersøke konsekvenser av denne behandlingen, med spesielt fokus på senere sepsis, nekrotiserende enterokolitt, bronkopulmonal dysplasi og død. Det skal brukes data fra Medisinsk fødselsregister og Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister, og det søkes om dispensasjon fra samtykkekravet for å innhente og koble disse data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/944 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arild Rønnestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om forskningsmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for gjennomføring av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst