Forskningsprosjekt


Pasienters erfaringer av og refleksjoner ved Constrained Induced Movement Therapy (CI-terapi) etter hjerneslag. Et kvalitativt intervjustudie.

Prosjektbeskrivelse:
Masteroppgave i helsefag. Constrained Induced Movement Therapy (CI-terapi) er en verdensomspennende behandlingsmetode for å trene hånd- og armfunksjon etter hjerneslag. CI-terapi er en intensiv treningsform der man trener hånd- og armfunksjon tre-seks timer daglig i to uker. En sentral del av behandlingskonseptet går ut på at man hemmer bruk av den friske armen ved å bruke en behandlingsvott eller hanske. Behandlingsvotten eller hansken skal brukes 90 % av våken tid på den friske hånden. Metoden har i tillegg et omfattende hjemmetreningsprogram. Behandlingseffekten av metoden, bedring i funksjon, har vært dokumentert gjennom kvantitative data. I hovedsak er det bedring av hånd- og armfunksjon som har vært målt. Det finnes få eller ingen publiserte kvalitative studier om pasienters erfaringer ved trening etter denne metoden og hvordan pasienters funksjon og hverdagsliv påvirkes. Dette prosjektet er et kvalitativt intervjustudie om pasienters erfaringer og refleksjoner med CI-terapi som behandlingsmetode ved hjerneslag. Ved å gjennomføre kvalitative forskningsintervju med pasienter som har trent arm- og håndfunksjon med CI-terapi vil man, ut fra pasientenes perspektiv, kunne få vite mer om hvordan det oppleves å delta på et slikt intensivt treningsopplegg og hvordan deres funksjon og hverdagsliv påvirkes av CI-terapi. En slik studie vil kunne utfylle tidligere forskning på CI-terapi. Dette er bakgrunn og formålet ved denne masterundersøkelsen. Intervjuene er planlagt gjennomført etter utskrivelse fra sykehus og innen tre måneder etter hjerneslaget. Tidsrammen på intervjuene vil være en-to timer. Intervjustudien vil være knyttet opp mot et doktorgradsprosjekt, NORCIMT-undersøkelsen ved Universitetet i Tromsø.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/863 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eline Thornquist-
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, fordypning i fysioterapi, Nivå: Master
Del av forskningsprogram: Pasientene rekrutteres fra doktorgradsprosjektet "Intensiv trening av arm-og håndfunksjon hos personer med hjerneslag, -en randomisert kontrollert multisenterstudie", senere forkortet og kalt NORCIMT. Dette er et RCT-studie av behandlingsmetoden CI-terapi.
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord