Forskningsprosjekt


Yrkeshygiene og arbeidsmedisin ved rehabilitering av Freifjordtunnellen

Vitenskapelig tittel:
Exposure assessment and health outcomes by tunnel rehabilitation work

Prosjektbeskrivelse:
Ved rehabiliteringsarbeider i Freifjordtunnelen skal vi undersøke eksponering for støv, gass og støy og aktuelle determinanter for eksponering ved ulike arbeidsoperasjoner. Videre skal vi undersøke lungefunksjon og inflammasjonsmarkører i blod og utåndingsluft hos de som arbeider i tunnelen ved anleggsstart, ved to anledninger "cross shift" under veis og ved anleggsslutt eller når personer slutter. Målsettingenene for prosjektet er å: • Dokumentere eksponering for støv, gass, og støy i forbindelse med de forskjellige arbeidsoperasjonene som skal foregå. • Å se på hvilke faktorer som er bestemmende for eksponering for støv, støy og gass ved ulike arbeidsoperasjoner og i forhold til at det er trafikk gjennom tunnelen under arbeidet. • Å studere ev helseeffekter relatert til arbeidsforholdene og arbeidets organisering. • Å undersøke om det i forbindelse med arbeidet kan påvises reaksjoner i luftveiene som kan indikere risiko for lungesykdom på sikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/905 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Hilt
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Yrkeshygiene og arbeidsmedisin ved rehabilitering av Freifjordtunnellen
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt
25.11.2011 REK midt