Forskningsprosjekt


Pilot meldesystem for pasienter og pårørende (svangerskap, fødsel, barsel)

Prosjektbeskrivelse:
Det er gjort forsøk med meldesystemer der pasienter og pårørende kan melde om hendelser som førte til skade, eller som kunne ha gjort det. Prosjektgruppen har sett på et system i på sykehuset i Linköping og et i regi av kreftforeningen i Danmark. I begge tilfeller konkluderer man med at systemet avdekker forhold som var ukjente for sykehusene, og som det var nyttig 3 for sykehusene å få kjennskap til. Fra Rikshospitalet i København er det vist at pasienter kjenner til mange uønskede hendelser som ikke er omtalt i journalen, og mange uønskede hendelser som var omtalt i journalen kjente pasientene ikke til. Det er et generelt ønske om å styrke brukermedvirkningen i helsetjenesten her til lands, og et meldesystem vil i følge søker bidra til dette. Et system uavhengig av behandler, dvs i regi av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, vil kunne gi lavere terskel for å melde. I denne piloten vil meldinger samles inn i et forhåndsbestemt antall, eller i en forhåndsbestemt tidsperiode, dvs maksimalt seks måneders innsamling, eller inntil 200 meldinger foreligger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/709 Prosjektstart: 15.04.2011 Prosjektslutt: 13.04.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øystein Flesland
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.04.2011 REK sør-øst