Forskningsprosjekt


Pustestyrt strålebehandling av tangentielt bestrålt brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Cardiac and pulmonary dose reduction for tangentially irradiated left-sided breast cancer utilizing deep inspiration breath-hold with audio-visual guidance.

Prosjektbeskrivelse:
Senbivirkninger av strålebehandling har vært i fokus både nasjonalt og internasjonalt de senere år. Risiko for langtidsbivirkinger på hjerte og lunge er det man er mest bekymret for når det gjelder brystkreftpasienter. Økende bruk av cardiotoxisk systemterapi som høydose Epirubicin og Herceptin kan potensere strålebivirkning på hjertet. Et moment er at symptomgivende bivirkninger på hjertet kan først manifistere seg etter mange år. Pustekontrollert stråleterapi er en metode som kan redusere stråledosen til hjertet. Metoden er beskrevet i litteraturen og tatt opp på de senere internasjonale kongresser. Ved avdelingen er det nå utviklet et opplegg for pustestyrt strålebehandling av venstresidige brystkreftpasienter, som gir en mulighet for å trekke hjertet bort fra målvolumet ved dyp innpust. Formålet er å minimere doser til hjertet hos venstresidige brystkreftpasienter ved hjelp av pustestyrt strålebehandling. Dette vil på sikt kunne redusere den ikke-kreftrelaterte dødeligheten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/111 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christer Jensen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Helse Sunnmøre
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK