Forskningsprosjekt


Hvordan kommuniserer pleier og hjertepasient?

Vitenskapelig tittel:

En studie av kommunikasjonen mellom pleiere og pasienter i utskrivningssamtalen ved en hjertekirurgisk avdelingProsjektbeskrivelse:
Symptomer og behandling ved hjertesykdom kan være smertefulle og skremmende. Mange opplever angst og depresjon, og dette øker risiko for dårlig prognose. I en pasientinformasjonsmetode for sykepleiere utviklet ved vår forskergruppe vektlegges trygg og tillitsfull relasjon, støtte pasienten til å dele tanker og bekymringer og spørre, og gi informasjon tilpasset pasienten. Metoden har påviste effekter på depresjon og opplevd helse inntil to år etter. Vi vil nå undersøke pleier-pasientkommunikasjonen i utskrivningssamtaler for hjertekirurgiske pasienter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Er kjennetegn ved pasientsentrert kommunikasjon til stede? Gir pasienter uttrykk for bekymringer eller negative følelser? Legger behandler til rette for, og hvordan responderer hun/han på dette? Det tas lydopptak av utskrivningssamtalen med pleier på Hjerteklinikken, UNN. Analysemetode er utviklet i et europeisk samarbeid om forskning på klinisk kommunikasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1283 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Svein Bergvik
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien inngår i post doc prosjekt for Svein Bergvik, og er fullfinansiert av Helse Nords forskningsfondForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
12.01.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord