Forskningsprosjekt


Effekt av arbeidsrettet rehabilitering - en randomisert, kontrollert studie

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Uni Research som forskningsansvarlig for prosjektet. Hensikten med prosjektet er å skaffe kunnskap om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstilbud for sykemeldte. Man tar sikte på å evaluere effekten av et fire ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram sammenlignet med et poliklinisk program av kortere varighet i en randomisert kontrollert studie. Begge rehabiliteringstilbudene har til hensikt å hjelpe sykemeldte tilbake i arbeid. 200 deltakere fra hver intervensjonsgruppe vil bli rekruttert. Det vil bli benyttet spørreskjema og registerdata for å kunne måle effekt av tiltaket. Man ønsker videre å samle inn opplysninger fra pasientjournal (yrke, diagnose, gangtest og HRRP-kode, som er koder for områdene habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern). Noen av deltakerne vil delta i en intervjuundersøkelse for å kartlegge deltakernes opplevelse av hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake til arbeid. Prosjektet har et randomisert kontrollert studiedesign der målgruppen er sykemeldte med langvarige muskel- og skjelettplager, eller lettere psykiske plager. Siden begge rehabiliteringsprogrammene er arbeidsrettede, vil man også sammenlikne arbeidsdeltakelse blant deltakere i prosjektet med arbeidsdeltakelse hos en matchet kontrollgruppe trukket fra database i NAV. Studien gjennomføres i et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Uni helse og Sykehuset Telemark HF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/934 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Monica Eftedal
Forskningsansvarlig(e):  AiR – Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering (NK ARR)
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieringskilder er foreløpig ikke avklart. Prosjektet er avhengig av forskningsstøtte, og det planlegges å søke prosjektmidler gjennom blant annet Forskningsrådets program for Klinisk forskning og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK vest
20.10.2011 REK vest
24.10.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
27.03.2014 REK vest
16.08.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest