Forskningsprosjekt


Optimalisering gjennom forskning: Utvikling av et foreldreveiledningstiltak for å forebygge utfordrende omsorgssituasjoner og psykiske problemer blant barn og unge

Vitenskapelig tittel:
Optimization of a unified parent training intervention for prevention of childhood mental health problems and abuse and neglect: Research protocol

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er forskningsbasert optimalisering av nytt innhold i foreldreveiledningsmodulen i det evidensbaserte forebyggingsprogrammet «Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)». TIBIR retter seg mot barn med eksternaliserte utfordringer (sinne og utagering). Den nye versjonen inkluderer tilpasning til foreldre til barn som viser internaliserte utfordringer (tristhet og engstelse) og til familier som har utfordringer i omsorgssituasjonen og derfor mottar hjelpetiltak i barnevernet. Det nye innholdet er basert på internasjonal forskning om hva som er de mest virksomme ingrediensene i tiltak for de aktuelle målgruppene. Formålet med prosjektet er å frembringe kunnskap om endringsprosesser i forebyggende foreldreveiledningsprogrammer; hva virker, og hva virker ikke, for de ulike målgruppene og hvordan virker det. Dette vil undersøkes ved bruk av singel case eksperimentelle design, og kvalitative intervjuer av brukernes opplevelse av tiltaket.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1249 Prosjektstart: 02.12.2019 Prosjektslutt: 25.06.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Truls Tømmerås
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK