Forskningsprosjekt


IRONMAN Norge

Vitenskapelig tittel:
Prostate Cancer Outcomes: An International Registry to Improve Outcomes in Men With Advanced Prostate Cancer (IRONMAN)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med denne observasjonsstudien av pasienter med avansert prostatakreft, er å undersøke klinisk effekt, bivirkninger, behandling, smerte og livskvalitet av ulike behandlingsrekkefølger. Prosjektet er designet som et internasjonalt multisenter helseregisterstudie med deltagelse fra ni land. Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen hos menn nest etter hudkreft. Tross fremgang i behandlingen av sykdommen i tidlig stadium med operasjon eller strålebehandling, er det mange som får tilbakefall av sykdommen. Selv om det da gis livsforlengende behandling med hormoner går sykdommen ofte videre til såkalt kastrasjonsrefraktær sykdomsfase hvor den innledende hormonbehandlingens effekt avtar. I denne fasen av sykdommen finnes flere behandlingsalternativer, men prognosen i denne sykdomsfasen er dårlig. Studiepopulasjonen vil være om lag 5000 menn, derav 300 pasienter i Norge med prostatakreft med spredning, og/eller prostatakreft som er kastrasjonsrefraktær (dvs. at hormonbehandling ikke lenger har effekt). Blant disse deltakerne vil man samle inn all klinisk informasjon som fins vedrørende deres behandling inntil død, eller i minimum 3 år. I tillegg til journalopplysninger omfatter det også innsamling av blod for genetiske analyser og biomarkører som har relasjon til prostatakreft og behandlingen. De genetiske analysene vil i prinsipp ikke være prediktive. De genetiske dataene skal sendes til USA for analysering. Deltakerne må i tillegg fylle ut et spørreskjema om egenvurdering av helse og behov for helsehjelp, samt livskvalitet. Dette gjøres hver 3. måned de første 2 år, senere hvert halvår. Om det fins nasjonale/lokale register over pasienter med prostatakreft kan det være aktuelt å gjøre koblinger til disse (som i Norge).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/936 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 01.09.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kjell Magne Russnes
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Oslo universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Movember Foundation. Ideell organisasjon som støtter forskning på kreft hos menn bl.a. prostatakreft basert på innsamlede midler.

Hovedutprøver har ikke mottatt noen personlig økonomisk godtgjørelse fra Movember FoundationForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst