Forskningsprosjekt


Motivasjonsgrupper. Til klinisk nytte?

Vitenskapelig tittel:
Motivasjonsgrupper. Til klinisk nytte?

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av type 2-diabetes øker, delvis på grunn av endret livsførsel mhp levevaner (kosthold og mosjon). Diabetesforbundet har initiert motivasjonsgrupper, som består av 8-10 legfolk, hvorav én er kurset gruppeleder. Gruppen møtes minst en gang ukentlig til felles fysisk aktivitet og matlaging. Vi ønsker å studere kliniske endeparametre såsom vekt, midjeomkrets, nakkeomkrets, gjennomsnittssukker, kolesterol og blodtrykk før og 3 mndr etter oppstart av slike grupper. Den enkelte person deltar på frivillig basis i undersøkelsen, og fyller også ut et skjema om livskvalitet (SF-36) før og 3 mndr etter deltakelse i motivasjonsgruppen. Vi ønsker å inkludere 5-6 motivasjonsgrupper (tilsammen ca. 50 personer). Tilsvarende ønsker vi å rekruttere 50 kontrollpersoner som følges i vanlig legepraksis uten å følge mosjonsgruppene. Disse kontrollpersonene rekrutteres fra samme geografiske område som deltakerne i gruppene, og har sammenlignbar alder og kjønn. Alle har diabetes eller prediabetes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2887 Prosjektstart: 04.11.2010 Prosjektslutt: 04.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst