Forskningsprosjekt


Antibiotika i beinsement ved kneprotesekirurgi for å forebygge leddproteseinfeksjon i Norge: En register basert multisenter randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:
Antibiotica Loaded Bone Cement Prophylaxis in Prevention of periprosthetic joint Infection in Total Knee Arthroplasty (in Norway) - A Register Based Multicenter Randomized Controlled Trial»

Prosjektbeskrivelse:
Den infeksjonsforebyggende effekten av antibiotika i beinsement ved primær totalprotese i kne er utilstrekkelig dokumentert. I de fleste Europeiske land er bruk av antibiotika i beinsement i rutinemessig bruk i motsetning til i USA hvor antibiotika i beinsement ikke er godkjent i bruk hos lavrisikopasienter. Denne studien tar sikte på å vurdere effektiviteten av antibiotika i beinsement ved å studere forekomsten av dyp infeksjon etter primær kneprotese. Dette er en enkeltblindet, registerbasert multisenter randomisert kontrollert studie (RRCT). Pasienter som gjennomgår primær totalprotese i kne i Norge vil bli inkludert og randomisert til antibiotika i beinsement eller vanlig beinsement uten antibiotika. Effekten av antibiotika i bensement versus beinsement uten antibiotika vil bli sammenlignet med kirurgisk revisjon på grunn av dyp infeksjon som endepunkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/751 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 31.07.2034

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tesfaye Hordofa Leta
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått forskningsmidlerl fra Hels Vest til en  postdok stilling og noe driftsmidler til den teknologiske løsningen til registeret.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest