Forskningsprosjekt


Videreføringsklare pasienter fra sikkerhetsavdelinger: En kartlegging av utfordringer når pasienter skal videreføres fra sikkerhetspsykiatrisk avdeling til lavere behandlingsnivå.

Vitenskapelig tittel:
A survey on challenges that occur when patients from Forensic high/medium Security Unit are being discharged or transferred to lower treatment levels.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal kartlegge alle sikkerhetspsykiatriske pasienter i Norge, samt kartlegge utfordringer og eventuelle suksessfaktorer knyttet til videreføring av disse pasientene mellom de ulike sikkerhets-, behandlings-, og omsorgsnivå fra regional sikkerhetsavdeling til kommunal oppfølging. Målet er å belyse disse utfordringene og utforme noen tiltak for å bedre behandlingskapasitet på sikkerhetsavdelingene og tilrettelegge for at pasientene kan få behandling på lavest mulig behandlingsnivå. Dette er en kartlegging med 3 egenkomponerte spørreskjema som i hovedsak bygger på kvantitative data. Spørreskjema åpner for kvalitative beskrivelser og kommentarer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2431 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Antje Daniela Gross-Benberg
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er delfinansiert av Helsedirektoratet. 300.000 kr følgte med det opprinnelige oppdraget. For 2018 ble det søkt prosjektmidler for prosjektledelsen.

Alle bidragsytende institusjoner som deltar i prosjketet gjennom egenfinansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2019 REK midt
15.01.2019 REK midt
05.06.2019 REK midt