Forskningsprosjekt


HUNT hørsel

Vitenskapelig tittel:
HUNT hørsel. Forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap

Prosjektbeskrivelse:
Det er lite kunnskap om utviklingen i forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap. Gir økt levealder også flere leveår med god hørsel og ser vi et resultat av bedre helse, behandling av øresykdommer og tiltak mot støy i arbeidslivet? Det er stor variasjon i hvor sårbare vi er for å utvikle hørselskade, og kunnskap om sårbarhetsfaktorer er viktig for anbefalinger og grensesetting. Hørselstap er en mulig modifiserbar risikofaktor for alvorlige helseutfall som kognitiv svikt, demens, skrøpelighet, og dødelighet. Hørselstap kan være knyttet til slike utfall gjennom sosial isolasjon, nedsatt kommunikasjon og manglende kognitiv reserve. Det blir flere eldre og potensielt hørselshemmede arbeidstakere, samtidig er det lite kunnskap om betydningen av hørselstap i arbeidslivet. Vi vil benytte data fra HUNT inkludert hørselsundersøkelsene fra HUNT 2 og 4, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre til å undersøke utviklingen i forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1880 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 28.02.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bo Engdahl
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til kobling bekostes av FHI og STAMI. Det søkes om bevilgning av penger fra NFR og Extrastiftelsen gjennom Hørselshemmedes landsforbund til i alt fire doktorgradsstipend (se vedlegg).Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst