Forskningsprosjekt


VELO-II. En sammenlignende studie av to DPS'er: samarbeid, forbruk og kostnader

Vitenskapelig tittel:
The VELO-2 study. A comparative study of two mental health service-systems: collaboration, costs, utilization and outcomes

Prosjektbeskrivelse:
VELO-II er et helsetjenesteforskningsprosjekt, med en komparativ analyse av to modeller for lokalsamfunnsbasert psykiskiatri. Psykiatriske helsetjenester har siden 1950-tallet blitt mer de-institusjonalisert og lokalsamfunnsbasert, i Norge særlig gjennom Opptrappingsplanen (2001-2008). DPS’ene i Vesterålen og i Lofoten legger ulik vekt på omfanget av lokalt døgntilbud vs.poliklinisk behandling. Sentrene inngår i et system med tjenester på andre forvaltningsnivå, og deres ulike utforming kan således ha betydning for utforming av tjenester på kommune- og sentralsykehusnivå, pasientflyt og samhandling, samt behandlingseffekt og -kostnader for ellers like pasientgrupper. Geografisk avgrensning, samt stort sammenfall i vesentlige karakteristika ved de to opptaksområdene er en styrke ved prosjektet. Resultatene kan ha betydning for videreutvikling av tjenestene, særlig mtp.differensiering av behandling på ulike nivå. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsåd med 5.6 mil kr over 3 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/798 Prosjektstart: 15.11.2010 Prosjektslutt: 01.05.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsetjenesteforskning, Nivå: dr.grad, post doc
Behandlet i REK
DatoREK
14.04.2011 REK nord
22.09.2011 REK nord
08.05.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord