Forskningsprosjekt


Kliniske, radiologiske og molekylære karakteristika hos pasienter som behandles for gastroenteropankreatisk nevroendokrine svulster

Vitenskapelig tittel:
Advanced imaging and efficacy assessment of oncological treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (GEP-NENs)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Dette er et forskningsprosjekt der pasienter med gastroenteropankreatisk nevroendokrine svulster som har vært til behandling ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus, vil rekrutteres til studien. Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt der det er planlagt at pasienter fra kreftavdelinger i Norge, Danmark, og Sverige skal rekrutteres. Prosjektet vil undersøke hva som karakteriserer denne sjeldne sykdommen med tanke på metabolsk bildediagnostikk. Studien vil videre undersøke hvilke faktorer som er assosiert med god prognose og effekt av behandling, samt prøve å finne korrelasjoner mellom metabolsk avbildning og histologi/biomarkører. Få studier har sett på sammenhengen mellom metabolsk bildediagnostikk og histologi/biomarkører, samt respons med FDG-PET/somatostatinreseptorscintigrafi. Det fins begrensede data på hvilke kjemoterapi-regimer som er best egnet for denne pasientgruppen. Prosjektet vil defor retrospektivt studere behandlingen pasientene har mottatt, spesielt pasientene som har mottatt FOLFIRINOX kjemoterapi. Pasienter som er inkludert i og tidligere registrert i det retrospektive- og prospektive NEC-registeret (jfr. 2012/940, 2012/490), vil inngå i dette prosjektet. I august 2017 sluttet man å inkludere flere pasienter inn i det prospektive NEC registeret (2012/940/REK Vest). I tillegg vil pasienter som har fått sin diagnose etter august 2017 frem til d.d. ønskes forespurt om å inngå dette prosjektet for å øke antallet prosjekt-deltakere og således også øke verdien av en slik retrospektiv studie. Dersom det er aktuelle pasienter i samme tidsrommet frem til d.d som er døde, søkes det fritak for samtykket for disse slik at også disse kan inngå i studien. Det vil bli innhentet kliniske opplysninger som allmenntilstand, vekt, blodverdier, histologisvar m.v. samt opplysninger om behandling pasienten mottar /har mottatt, respons på behandling av behandling, radiologiske undersøkelser etc. Vev fra kreftsvulsten fra operasjonen eller biopsitakingen skal lagres i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank, «Prospektivt nevroendocrint carcinom» med Halfdan Sørbye som ansvarshavende person. Vevsprøvene planlegges analysert for genetiske forandringer i svulsten.. Videre ønsker man å undersøke om slike forandringer i svulstens arvemateriale kunne ha betydning for bildediagnostikk av kreftsykdommen. De genomiske undersøkelsene som planlegges analysert er forandringer i kjente kreftgener, samt såkalt mutasjonsbyrde. Det er ikke planlagt fullskala genomiske analyser som også teoretisk kan gi tilfeldige funn om annen prediktiv sykdom. Blodprøvene og kreftvevet blir også brukt for å undersøke om det fins ulike molekylære biomarkører som kan si noe om sykdommen og effekten av behandling. I tillegg vil en blodprøve sendes til USA for analyse for å finne ut om sykdommen kan rutinemessig påvises ved en blodprøve.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1940 Prosjektstart: 01.01.2006 Prosjektslutt: 31.01.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av midler fra Helse Sør-Øst (PhD stipend).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Prospektivt nevroendocrint carcinom
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst