Forskningsprosjekt


Pasienterfaringer med ettersamtaler og pasientinvolvering som grunnlag for reduksjon av tvang

Vitenskapelig tittel:
Patient experience with consultation after episodes of coercion, and user involvement as a basis for reducing coercion.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal innhente mer kunnskap om hvordan pasienter ved akuttposten selv mener de kan bidra til å minske tvangsbruk og hvordan pasientene erfarer de lovpålagte ettersamtaler. En sentral problemstilling vil være hvilke dilemmaer pasientene og personalet kan drøfte i fellesskap for å komme fram til strategier som reduserer tvangsbruk. Metoden i studien er deltagende observasjon og Bruker Spør Bruker (BSB) metoden med både eneintervju og fokusgruppeintervju. Tjenesten legger til rette for undersøkelsen ved forankring i egen organisasjon og praktisk tilrettelegging, inkludert rekruttering av deltakere. Det gjennomføres deltagende observasjon ved ettersamtalene. Det gjennomføres individuelle intervjuer med brukere om deres erfaringer med tjenesten. For de som ønsker å bidra etter utskrivelse gjennomføres fokusgruppeintervju for få refleksjonene om innleggelsen i retroperspektiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1806 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Midt-Norge.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK midt