Forskningsprosjekt


Antibiotikaresistens hos Legionella pneumophila

Vitenskapelig tittel:
Susceptibility of Legionella pneumophila to antimicrobial agents tested by gradient diffusion test and whole-genome sequensing

Prosjektbeskrivelse:
Infeksjon med Legionella gir en alvorlig lungebetennelse. De fleste er enkelttilfeller, men store utbrudd er ikke uvanlig. Antibiotika som brukes i behandlingen er azitromycin eller et fluoroqinolon. Bakterien har vært ansett som følsom for disse antibiotika og testing for antibiotikafølsomhet har hittil ikke blitt utført i rutinelaboratorier. Vi har funnet bakteriestammer med redusert følsomhet for azithromycin og ønsker å teste alle våre oppbevarte Legionella-stammer (55 stammer fra pasienter og 67 isolert fra vann) mot fler antibiotika. Vi skal bruke vanlig metodikk (gradient diffusjons-test) og i tillegg utføre hel-genom sekvensering av stammer som har nedsatt følsomhet for azithromycin og noen kontroll-stammer. Resultatene vil bli forsøkt publisert i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. Funnene kan få betydning for behandlingen av Legionella-infeksjoner. Avd. for medisinsk mikrobiologi har nasjonal referansefunksjon for Legionelle og skal drive forskning på området .
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/948 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olav Bjarte Natås
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Sluttmelding/publikasjon: Antibiotikaresistens hos Legionella pneumophila
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt
24.04.2019 REK midt