Forskningsprosjekt


Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Et ønske fra myndighetenes side om at bruk av tvang i psykiatrien bør reduseres. Problemstillinger og dilemmaer rundt tvang er viktige samfunnsspørsmål. Formål: Innhente og formidle kunnskap om hvordan tvang forordnes, begrunnes, praktiseres og oppleves av de ulike aktørene i en lukket psykisk døgnpost. Det er gjort få norske kvalitative nærstudier av hva som foregår i lukkede psykiatriske institusjoner.Slik kunnskap vil ha generell samfunnsmessig verdi, i tillegg til en spesiell verdi for pasienter, pårørende, fagfolk og beslutningstakere innen psykisk helsevern. Lokal forankring: Kontakt og samarbeid med den aktuelle avdelingen er etablert. Avdelingsoverlegen er inkludert som medbruker i denne søknaden. Metode: Antropologisk feltmetodikk som innebærer deltakende observasjon i den aktuelle avdelingen over fire måneder og samtaler/intervjuer med pasienter og helsepersonell. Publisering: I vitenskapelige referee-bedømte nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1103 Prosjektstart: 03.08.2010 Prosjektslutt: 16.08.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Toril Borch Terkelsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
17.06.2010 REK sør-øst
19.09.2013 REK sør-øst