Forskningsprosjekt


Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger

Vitenskapelig tittel:
Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålsettingen med den aktuelle studien er å undersøke tvangsmiddelbruk i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge: type, omfang, og begrunnelser for bruken og pasientkarakteristika. Dette vil bli gjort ved å kartlegge tvangsmiddelepisoder og kjennetegn ved episodene og pasientene i en treårs periode i alle de 18 akuttavdelingene for ungdom i Norge. § 4-8 i psykisk helsevernloven åpner for bruk av følgende tvangsmidler: Mekaniske tvangsmidler (belter og remmer), isolering (kortvarig anbringelse bak avlåst dør uten personell til stede), kortidsvirkende legemidler og fysisk fastholding. Prosjektet er faglig og samfunnsmessig av stor betydning fordi vi mangler kunnskap om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern for barn og unge. All bruk av tvang i psykiatrisk behandling representerer et alvorlig inngrep i forhold til den enkelte pasient. Av den grunn er det viktig at tvangsbruk i det psykiske helsevernet undersøkes og gjøres synlig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2011 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ketil Hanssen-Bauer
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD , Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
28.10.2010 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst