Forskningsprosjekt


Bruk av tvangsmidler i akuttpsykiatrien. Erfaringer fra pasienter og ansatte

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke bruken av tvangsmidler ved to akuttpsykiatriske enheter. Bruk av tvangsmiddel er traumatisk for pasienter å oppleve og må derfor kun brukes når det er nødvendig. Kunnskap om bruk av tvangsmidler i akuttpsykiatrien kan bidra til redusere bruk samt gi et forbedringspotensial i forhold til gjennomføring av tvangsmiddelvedtaket. Det kan være foranledninger, hva kunne vært gjort annerledes, personalets håndtering, oppfølging i etterkant og lignende. Ved hjelp av innsamlete data ønskes det dermed å finne ut om det kan finnes forbedringer og muligheter for å redusere bruk av tvang. Med prosjektet vil man videre øke bevisstheten rundt problematikken blant behandlere og miljøpersonell. Prosjektet er firedelt, der de to første problemstillingene skal gjennomføres retrospektivt, og den fjerde prospektivt. Følgende problemstillinger skal undersøkes i de fire delene: 1) Hvor stort er omfanget av tvangsmiddelbruk ved to akuttenheter i en ettårs periode? I denne delen av prosjektet er det planlagt å inkludere opplysninger fra journal og protokoller av registrering av bruk av tvangsmidler i løpet av 2015.: Dette omfatter vedtak om bruk av mekanisk tvangsmidler, bruk av isolasjon, bruk av tvangsmedisinering, bruk av holding og vedtak om skjerming. 2) Er det noen felles kjennetegn ved pasienter som ble utsatt for tvangsmidler? For å belyse denne problemstillingen innhentes følgende variabler fra journal for hver pasient: alder, kjønn, etnisitet, hoveddiagnose, re-innleggelser det siste året, ruspåvirkning ved innleggelse, eventuelle rusproblemer samt begrunnelse for tvangsvedtaket. 3) Hvilke synspunkter og begrunnelse har behandlere og miljøpersonell om bruk av tvangsmidler? I denne delen av prosjektet skal behandlere og miljøpersonell ved de to enhetene besvare to spørreskjema, ett om holdninger til bruk av tvang og ett om praktiske forhold ved bruk av tvangsmidler. Det vil i tillegg utføres fokusgruppeintervjuer med to eller tre grupper bestående av inntil seks personer. 4) Hvordan opplevde et utvalg av pasientene å bli utsatt for tvangsmidler? Denne delen av studien er prospektiv. Man planlegger å intervjue et utvalg av inntil ti personer som har vært utsatt for tvangsmidler i løpet av 2015. Rekruttering av pasienten vil gå via behandler, og pasientene må ha vært utskrevet i minst en måned for å kunne delta i studien. Tema i det planlagte intervjuet vil være hvordan pasienten opplevde å bli utsatt for bruk av tvangsmidler; blant annet om det kunne vært unngått, gjort på en annen måte, betydning av tvangsbruk for effekt av behandling og relasjon til personalet samt om gjennomføring av tvangsvedtaket.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/341 Prosjektstart: 15.03.2016 Prosjektslutt: 15.03.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Landheim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet inngår som en del av ordinære arbeidsoppgaver.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst