Forskningsprosjekt


Etablering av molekylær profilering for individtilpasset behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

Vitenskapelig tittel:

Establishment of Molecular profiling for Individual Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMITEBC)

 Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet vil prøve ut molekylær klassifisering av brystkreft med mål om å forbedre behandlingsbeslutningene for pasienter med tidlig brystkreft. I prosjektet vil også helseøkonomiske analyser gjennomføres i tillegg til livskvalitetsanalyser. Prosjektet vil bli gjennomføres i 3 faser. Den første er pågående og vil evaluere PAM50 molekylær klassifiseringen i en retrospektiv kohort av pasienter, med sammenligning med rutinepatologiske analyser. Den andre fasen omfatter testing av PAM50 og andre valgte molekylære analyser hos 100-120 prospektive pasienter inkludert i Oslo2 studien. Molekylær profilering og rutinepatologi vil bli sammenlignet og også korrelert til resultatene fra de retrospektive analyser i den første fasen. I siste fase vil det gjøres en klinisk intervensjonsstudie hvor behandling besluttes på grunnlag av molekylær klassifisering. Helseøkonomiske analyser, endring i bruk av cellegiftbehandling, livskvalitetsmålinger og overlevelsesanalyser vil gjennomføres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2453 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Naume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsgruppen i EMIT gjennom støtte fra Helse-SørØst (bevilget) og Kreftforeningen (søknad til vurdering). Det er mulig vi vil få støtte til å dekke analyseutgifter knyttet til Nanostring nCounter systemet av Nanostring, gjennom egen samarbeidsavtale (ennå ikke avklart).Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Gen- og proteinekspresjon av prognostiske og prediktive markører i brystkreft - komparativt studie av tumorceller i lymfeknuter, perifert blod, benmarg og primærtumor hos kvinner med brystkreft
Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2016 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst