Forskningsprosjekt


Kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft

Vitenskapelig tittel:

Open Label, Phase II, Study: Sequential Intranodal Immunotherapy (SIIT) Combined with Anti-PD1 (Pembrolizumab) in Patients with Stage III/IV Untreated and Relapsed Follicular LymphomaProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase II studien er å undersøke tolerabilitet, effekt og sikkerhet av en kreftvaksine i kombinasjon med behandling med pembrolizumab. Pasientgruppen har follikulært lymfom (non-Hodgkins lymfekreft). Sykdommen kan i dag ikke kureres med tilgjengelig standardterapi, men pasientene har median levetid på mer enn ti år. Kreftvaksinen som tidligere er utprøvd på 14 pasienter med follikulært lymfom omfatter lokal immunstimulerende behandling i lymfomknuter. Behandlingen har vist seg godt tolerert og har vist lovende behandlingseffekter korrelert med en betydelig immunrespons. Pembrolizumab er en hemmer av interaksjonen mellom PD-1 og PDL1/PDL2, og kan dermed stimulere kroppens eget immunsystem til å angripe kreftceller ved å stimulere T-celle responsen. Pembrolizumab er godkjent for salg i USA for visse typer føflekkreft, men ikke godkjent for behandling av lymfekreft. Legemiddelet har vært under utprøving i studier der mer enn 6300 kreftpasienter har vært behandlet i inntil 18 måneder. Vanlige bivirkninger er tretthet, kraftløshet, hudkløe, utslett, hyppig eller kraftig avføring, leddsmerter og kvalme. Hensikten med denne studien er, ved å tilby tidligere utprøvd kreftvaksineringsregime i kombinasjon med pembrolizumab, å stimulere immunforsvaret slik at man utsetter eller avverger behov for standard cellegiftbehandling. Det planlegges å inkludere 20 voksne pasienter med ubehandlet eller tilbakefall av follikulært lymfom grad I-IIIA, stadium III/IV og ikke-kurabel sykdom i studien, samt benytte materiale fra 14 pasienter fra en tidligere studie som historisk kontrollgruppe (REK sør-øst saksnummer 2009/82). Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres ved OUS. Kreftvaksinen omfatter lokal immunstimulerende behandling i lymfomknuter. Disse bestråles for å induserer kreftcelledød og det injiseres rituximab (et anti-CD20 antistoff) og dendritiske celler dyrket fra pasienten selv direkte i bestråle knuter. I tillegg gis GM-CSF vekstfaktor subkutant. Behandlingen gjentas tre ganger for de berørte lymfeknutene. I dette prosjektet skal det etter åtte uker i tillegg gis Pembrolizumab 200 mg hver tredje uke i 29 uker. Deltakere skal deretter møte til oppfølgingsbesøk hver sjette uke i inntil 60 måneder. Vaksineringsregimer medfører daglig behandling i fem etterfølgende dager i inntil tre sykluser. Ved dag 1 og 5 i hver syklus skal det gjennomføres kliniske undersøkelser og tas blodprøver. Før oppstart av behandling skal det tas vevsprøve av tumor og benmargsprøve. Fra uke åtte skal deltakere møte hver tredje uke for behandling med pembrolizumab. Ved disse studiebesøkene skal det gjennomføres kliniske undersøkelser samt tas blodprøver. Ved uke 8, 17 og 32 skal det tas CT, PET/CT, benmargsbiopsi og nålbiopsi av lymfeknute. I oppfølgingsperioden skal det hver sjette måned gjennomføres kliniske undersøkelser med blodprøver samt årlige CT undersøkelser. Videre skal demografiske opplysninger og opplysninger relatert til sykehistorie og behandling inngå fra journal. I blod- og tumorceller skal det gjøres genetiske undersøkelser relatert til immunrespons og immunbehandling. Det skal opprettes en prosjektspesifikk forskningsbiobank «Lymvac-2 biobank» med ansvarshavende Arne Kolstad ved OUS. Biologisk materiale skal utføres til Nederland og USA for analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1518 EudraCT-nummer: 2015-003169-28 Prosjektstart: 15.11.2015 Prosjektslutt: 15.11.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Kolstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet

Kreftforeningen

Merck AB, gratis studiemedisin kunForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst