Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Reduksjon av tvang gjennom implementering av komplementær ytre regulering (Kyr)

Vitenskapelig tittel:

Reduksjon i bruk av tvang ovenfor kvinner innlagt på lukket langtidspsykosepost gjennom implementeringen av komplementær ytre regulering (KYR) - en kasus-kontroll-studieProsjektbeskrivelse:
Et primært helsepolitisk mål er å redusere bruken av tvang i døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. En seksjon for langtidsbehandling av psykoselidelser har siden år 2000 utviklet og brukt behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). BET anvendes for pasienter med vedvarende funksjonssvikt, omfattende suicidal atferd og behov for lengre tids behandling i lukket døgnavdeling. For å redusere tvangsbruk ovenfor disse pasientene utviklet BET-seksjonen i løpet av 2008 en strategi kalt Komplementær Ytre Regulering (KYR). Vi har brukt et kasus-kontroll-design til å undersøke om innføringen av KYR var fulgt av en nedgang i bruken av tvang. Som kontroll brukte vi en annen psykosepost i foretaket. Fra 2008 og fremover til 2014 fant vi en signifikant nedgang i både §3.3 og antall tvangsvedtak (§4-3 og 4-8) ved BET-posten men ikke ved kontrollposten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/435 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Roar Fosse


Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst