Forskningsprosjekt


ASK - Active Smarter Kids

Vitenskapelig tittel:

A cluster-randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on children’s school performance and on risk factors for lifestyle-related non-communicable diseases.Prosjektbeskrivelse:
Målsettingen i dette prosjektet er å undersøke effekten av en time daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen for 9 åringer. En eventuell effekt skal måles på skoleprestasjoner i matematikk, lesing og engelsk, på kognitive prestasjoner og på helsevariabler som lipider og hjernederivert nevrotrofisk faktor (Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF), som påvirker hjernecellers utvikling og funksjon. Prosjektet har et klynge randomisert design. Skolen er enheten med to grupper, en intervensjons- og en kontrollgruppe. Forsøket har en varighet på 8 måneder. I alt 1196 barn som går i femte klasse i ulike skoler i Sogn og Fjordane skal spørres om deltagelse. Halvparten av de som er villige til å delta vil bli randomisert til intervensjonsgruppen med daglig fysisk aktivitet, mens den andre halvdelen vil komme i kontrollgruppen og får fysisk aktivitet som vanlig i skolen, dvs. 2 timer per uke. Den fysiske aktiviteten, som intervensjonsgruppen tilbys er variert, og etter endt forsøk, vil kontrollgruppen bli tilbudt den sammen intervensjonen dvs. når de går i 6 klasse. Med et slikt design vil alle få det samme tilbudet. Hele utvalget vil undersøkes ved baseline og etter 8 måneder med en rekke fysiske tester, med antropometriske mål, høyde, vekt midjemål og hudtykkelse, med blodtrykk, flere kognitive tester, spørreskjema om livskvalitet, kosthold, samt vil det bli tatt blodprøver for å måle lipidmønster i blod, glukose og BDNF. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring i hovedsak adressert til barna og til foreldrene. Noen av deltakerne, dvs. barn og lærere vil bli spurt om å delta i en kvalitativ studie, hvor intervju skal tas opp på bånd, transskriberes og analyses. I denne kvalitative delen av studien vil man også benytte seg av fotografi, dvs. man ønsker å ta bilder i de fysiske aktivitetene i prosjektet, og disse vil bli forelagt deltakerne og brukt i intervjusituasjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1893 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigmund Anderssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskingsråd (NFR) 17.592.000 kr
Høgskulen i Sogn og Fjordane 11.925.000 kr
Totalt budsjett per 11.12.2012 er dermed 29.517.000 kr


NFR ved Komiteen for Strategiske høgskoleprosjekter tildelte ASK (The ASK Study - prosjekt nr 221047) 17.592.000 kr 9. oktober 2012.

NFR vurderte the ASK-study til  karakteren 7 av 7 på «overall assessment of the referee/panel” (Exceptional). NFR skriv vidare at ASK er vurdert til å vere “an exceptional project with high quality» (sjå vedlegg).

Kjelde:
http://www.forskningsradet.no/prognett-shp/Nyheter/Strategiske_hogskoleprosjekter_SHP_Bevilgning_til_atte_nye_prosjekter/1253980638807/2Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1196

Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
24.10.2013 REK sør-øst
13.02.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst