Forskningsprosjekt


Omfang og årsaker til bruk av tvang i psykiatrien

Vitenskapelig tittel:
Volume and reasons for use of coercion and special observation in a psychiatric hospital

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med prosjektet er å registrere omfang og årsaker til bruk av skjerming, tvangsmedisinering og bruk av tvangsmidler hjemlet i psykisk helsevernslovs kapittel 4, ved alle avdelinger ved Sykehuset Innlandet HF, Sanderud over en treårsperiode (2007-2010).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1833 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Terje Tørrissen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo.
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst