Forskningsprosjekt


Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Vitenskapelig tittel:

Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnoppholdProsjektbeskrivelse:
Bruk av tvunget psykisk helsevern er hjemlet i Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (5) og trådte i kraft sammen med de øvrige helselovene 1. januar 2001. I tillegg til tvunget psykisk helsevern i døgninstitusjon, åpner psykisk helsevernloven for at tvunget psykisk helsevern også kan etableres mens pasienten bor hjemme. Generelt innebærer bruk av legemidler, i tillegg til helsegevinst, også mulighet for bivirkninger eller andre legemiddelrelaterte problemer. Det anføres at det foreligger lite dokumentasjon omkring kvaliteten på medikamentell behandling som gis, og på oppfølging og monitorering av behandlingen. Hensikten med dette mastergradsprosjektet er å beskrive medikamentell behandling og oppfølging av denne hos pasienter med tvangsvedtak, og, der det er mulig, å forbedre medikamentell behandling gjennom å gi råd i tverrfaglig behandlingsteam. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å innhente registerdata.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/827 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stein Bergan
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusapotekene HF med stipend til prosjektmedarbeider. Sørlandet Sykehus HF med til for behandlingsteamene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Erfaringsbasert master i klinisk farmasi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst