Forskningsprosjekt


Vurdering av bruk av tvang – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen

Vitenskapelig tittel:

Vurdering av bruk av tvang – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagenProsjektbeskrivelse:
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra prinsippet om at behandling er frivillig. Regelverket rundt bruk av tvang er omfattende. Det stilles strenge krav til de vilkår som må være tilstede for etablering av tvang. Før beslutning om tvang skal andre alternativer være forsøkt. Den faktoren som bidrar mest til pasientens opplevelse av tvang, er om pasienten opplever at han eller hun er tatt med i beslutningsprosessen og at ens stemme blir hørt. Undersøkelsen er rettet mot å belyse behandleres og pasienters opplevelse av disse beslutningsprosessene. Situasjonen er den såkalte øyeblikkelig hjelp samtalen på en poliklinikk i psykisk helsevern, der muligheten for bruk av tvang er tema. Forskerne vil i en tremåneders periode foreta intervjuer av både den øyeblikkelige hjelp ansvarlige og pasientene som var involvert i disse samtalene. Intervjuene av pasientene vil gjøres av ansatt med brukererfaring, etter metoden ”bruker spør bruker”. I studien vil en gjennom semistrukturerte intervjuer innhente informasjon både fra behandlere ved en psykiatrisk poliklinikk og pasienter ved samme poliklinikk. Utgangspunkt er partenes erfaringer med og synspunkter på en øyeblikkelig hjelp samtale på poliklinikken der vurdering av tvang var tema. Spørsmålene retter seg mot å beskrive opplevelsen av situasjonen, dilemmaer og beslutningsprosesser underveis i samtalen, og vurdering i ettertid om noe kunne vært gjort annerledes. Pasientene spørres blant annet om de følte at de ble behandlet med respekt, i hvilken grad de opplevde å bli trukket inn i beslutningsprosessen og hva som kunne vært gjort på en annen måte for å ivareta dem og for å sikre gode beslutninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1164 Prosjektstart: 03.09.2012 Prosjektslutt: 20.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torkil Berge
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har mottatt kr 60 000 i støtte fra TvangsforskningsnettverketForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst