Forskningsprosjekt


Allmennlegers vurderinger ved bruk av tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser

Vitenskapelig tittel:
Allmennlegers vurderinger ved bruk av tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av tvang i psykisk helsevern er regulert i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern med forskrifter. For etablering av tvunget psykisk helsevern må hovedvilkåret og et av to tilleggsvilkår være oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. De to tilleggskriteriene er behandlingskriteriet og farekriteriet. Det er tilleggskriteriene som er avgjørende for etableringen av tvunget psykisk helsevern. Vi ønsker å se på innleggende legers bruk av tilleggskriteriene ved begjæring om tvunget psykisk helsevern. Et viktig spørsmål er om innleggende leger føler at lovverket imøtekommer deres behov ved bruk av tvunget psykisk helsevern, eller om det er andre momenter enn tilleggskriteriene som er den egentlige årsak til begjæring om tvangsinnleggelse. Vi ønsker også å se om andre faktorer, arbeidssituasjon ved legevakt, manglende nettverk o.l. har betydning for begjæring om bruk av tvunget psykisk helsevern.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1734 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 15.10.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført i henhold til søknad og godkjenning av REK
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord
18.08.2016 REK nord