Forskningsprosjekt


Sammenligning av behandlingsforløp hos pasienter med schizofreni eller annen kronisk psykoselidelse i hhv Trondheim og Island, i relasjon til bruk av tvangsinnleggelser

Vitenskapelig tittel:
Treatment course in relation to legal status at admission among patients with schizophrenia or other chronic psychotic diseases - a comparison of Trondheim and Iceland

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av tvangsinnleggelser i psykiatri i Norge er omdiskutert. Forskningsbasert kunnskap om betydningen av tvang for pasientenes prognose er meget begrenset. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykiatrien. Hovedmålsettingene er økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk. Schizofrene og andre pasienter med kroniske psykoselidelser er den pasientgruppen i Norge det i størst grad brukes tvang overfor. På Island har man et annet lovverk for håndtering av denne type utfordringer. Undersøkelser så langt tyder på opptil 10 ganger høyere bruk av tvang i Norge enn på Island. Denne undersøkelsen skal sammenligne bruk av tvang i Norge og på Island. Videre skal en se på forløp hos schizofrene/psykosepasienter i disse to samfunnene med hhv høy og lav bruk av tvang. Både behandlingsforløp og livsløp (yrkesaktivitet mm) vil bli belyst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3308 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 14.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Klæbo Reitan
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d studium, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt