Forskningsprosjekt


Innsiktens skjulte natur? Forståelse av innsikt og brukermedvirkning sett fra brukerens ståsted. Et narrativt prosjekt.

Vitenskapelig tittel:
The hidden nature of insight.Understanding insight from the user's point of view. A narrative approach.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn:Studien ønsker å undersøke brukernes forståelse av egen helse og behandling. Vi ønsker økt kunnskap om brukermedvirkning med særlig vekt på innsikt og sykdomsforståelse. Metode: Studien vil intervjue inntil 30 brukere av distriktspsykiatriske sentre i Troms og Finnmark, i alderen 18-65 år. Dybdeintervju er nødvendig for å få tilgang til brukernes erfaringer fra behandling. Intervjuguiden vil bli behandla i en egen pilotundersøkelse, hvor en bruker som tilhører pasientgruppen vil kunne gi tilbakemelding på intervjuguiden. I intervjuene vil det åpnes opp for brukernes refleksjoner over erfaringen i sin helhet, med et ivaretakende perspektiv Tema for intervjuene: Tanker om egen livssituasjon, brukermedvirkning og kontekstens betydning ( se intervjuguide). Relevans:å fokusere på hvordan innsikt kan fremmes for den enkelte bruker i hverdagen. Denne typen kunnskap vil kunne bidra til utvide synet på ulike måter å aktivisere brukerkompetanse på.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/775 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Lorem
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning i helsefag, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt avhandling
Behandlet i REK
DatoREK
14.04.2011 REK nord
16.06.2011 REK nord
04.02.2016 REK nord
09.03.2017 REK nord